حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
برسد به دست آقای رییس جمهور by: حُسنیه

من کاری به اشکالات توزیع و طرح سبد کالا ندارم. اصلا منِ ضعیفه را چه به این حرفها. اصلاتر چیزی که عیان است, چه جاجت به بیانش بود که اینهمه در بوق و کرنا کرده بودند عده‌ای. تازه به منهم سبد کالایی نرسید بااینکه شرایط سبدکالابگیران رو داشتم, پس زیاد به من مرتبط نیست. ولی آقای روحانی! میانِ ملت ما دخترانی زندگی می‌کنند که بخاطر اینکه نظارتی روی قیمت لاک‌ها وجود ندارد, نمی‌توانند هرزگاهی رنگ لاک‌شان را عوض کنند. میان ملت ما دخترانی زندگی می‌کنند که گاهی تنها امید زندگی‌شان, تنها اکسیژن زندگی‌شان, تنها دلیل زنده بودن‌شان, لاک‌هایی‌ست که به دست و پاشان می‌زنند و هی باهاش قر می‌روند و کیف می‌کنند و سبک می‌شوند. خودشان برای خودشان. بعد هم کاری به کار کسی ندارند که, دوباره می‌روند و در پستوی خودشان, نه حتی به سبک "یه دختر رو تراس روبرویی", دقیقا در پستوی اتاقشان می‌روند زیر پتو و پنهان می‌شوند. لال می‌شوند, ساکت می‌شوند.

تنها دلیل زندگی‌شان را ازشان نگیرید. دستور بدهید قیمت لاک‌ها را کمتر کنند. اینجا دخترانی دارند جان می‌دهند. لاک‌لازمند. لاکِ خون‌شان کم شده.

لطفا برای سبد کالای بعدی, حتما لاک هم بگنجانید, از نوع اکلیلی البته. فقط جسارتا من صورتی‌ش را دارم. رنگ دیگری مرحمت کنید منت می‌گذارید.

زیاده عرضی نیست

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه