حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
الوعده وفا حبیبم by: حُسنیه

از 5 صبح بیدار شده بودم. ماکارونی شب قبل رو تو ظرف مدرسه‌شون ریختم. یه قمقمه آب هم تو یخچال برا مدرسه‌شون گذاشته بودم. سجاده‌مو جمع نمی‌کردم، بین هال و اتاق‌شون دری وجود نداره، همینطور که داشتم چادرنماز‌به‌سر نگاشون می‌کردم، فکر می‌کردم به اینهمه محبتی که تو دنیا هست. محبتی که منُ سرشار خودش کرده. نعمتی که آرامشش بیشتر از هر روز و شب دیگه‌ای بهم داده شده بود. نعمتی که منُ سیراب خودش کرده. خدایی که همین نزدیکی بود...

ساعت داشت می‌گذشت، باید بیدارشون می‌کردم. خودمم باید آماده می‌شدم که روز اول کلاس سوم رو با هم باشیم تا مدرسه، کنار صف.

صداشون زدم: حسنم! حسینم! پاشید گل‌پسرا...

امروز فکر کردیم باید برای نذرسه‌نفره‌ی با هم‌بودنمون، حفظ قرآن رو شروع کنیم

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه