حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
شعله‌های زیر روسپی‌گری by: حُسنیه

بچه‌های دوران جنگ و بچه‌های‌شان همیشه آسیب خوردند. آسیب شرایطی که خودشان انتخاب نکرده بودند

بچه‌هایِ بچه‌های دوران جنگ اما، قربانی بزرگ‌تری بودند. ما؛ همان قربانی‌های رنگ‌وارنگ را اگر خوب تماشا کنید، می‌فهمید. هر کداممان یک‌جوری داغان شدیم. "آن‌کس که باد را دیده، دیگر بذر نخواهد کاشت و آن‌کس که ابرها را دیده، دیگر درو نخواهد کرد"، این قسمت از کتاب "ایوان کلیمای کارِ گِل" هم دروغ است، چون این قصه سر دراز دارد. باز هم برخی بچه‌های بچه‌های جنگ حق انتخاب نداشتند

برخی از بچه‌های جنگ! روحیاتشان زیادی تغییر کرده بود، زیادی آرمانی شده بودند، فقط بلد شده بودند صلح کنند، بدون اینکه یادشان بیایند 8 سال اول را جنگیدند!

برخی بچه‌های بچه‌های دوران جنگ، قربانی انتخابی بنام صلح‌ و سازش‌ند

کاش خیابان‌هایمان مملو از نام بچه‌های جنگ بود

ولی بچه‌هاشان آواره‌ی خیابان نمی‌شدند!

 

 

 

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه