حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
تلویزیون! دوس ت داریم by: حُسنیه

تو این دوماه مستقلی‌مون که تلویزیون نداشتیم، خیلی چیزها بهمون اثبات شده بود. یکی‌ش اینکه پسرام اصلا بهش وابسته نیستن و می‌تونن با فوتبال‌بازی‌کردن و کتاب خوندن، خودشون رو مشغول کنن. اما تو این دو سه روزی که پدربزرگم تلویزیونش رو برامون فرستاده که مال خود خودمون باشه، مدام داریم نگاش می‌کنیم. هم من و هم پسرها، فهمیدم اونقدرها هم که تو این دو ماه فکر می‌کردم، با تلویزیون بیگانه نیستیم و اتفاقا روز و شبمون به برنامه‌هاش بسته‌ست

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه