حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
رازهایی بین مادران و پسران 3 by: حُسنیه

 

بعد از سه روز سفر کاری، می‌رسم خونه. زنگ در رو می‌زنم، از پشت آیفون که میگم: مامان باز کن! سر و صدا و فریادهای شادی‌ش همه‌جا رو پر کرده بود، دکمه رو می‌زنه ولی پله‌ها رو یکی یکی بدو کرده بود، طوری‌که تا در حیاط رو باز نکرده بودم، دمِ در ایستاده بود و اولین چیزی که گفت این بود: بذار وسیله‌تو من ببرم، خسته نشی.

...

 

نه مجنون شده‌اید و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد. شما طبق یک امر مافوق طبیعی، دلتان می‌خواهد ساعتها به چشمان و دستان و حرکات و رفتارهای پسرتان زل بزنید.

او پله‌ها رو با سر و صدا طی کرد و من ...

 

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه