حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
تجاوز خوب است گاهی by: حُسنیه

 

دکتر پوست با خنده می‌گه: گریه کمتر کن دختر! یا خودش می‌یاد یا نامه‌ش

 

من که می‌دونم ولی پسرا، این گودی زیرچشم سالهاس که فقط برای شماس؛ وقتی‌که هر نیمه‌شب با گریه زمزمه می‌کنم لاحول و لاقوة إلا بالله... العلیُّ العظیم...

 

گودی زیر چشم هیچ‌ مادری خوب نمی‌شه خانم دکتر! تا وقتی‌که قانون برای مادری‌کردن، دلیل اعتیاد و مجرم اخلاقی بودن "اونهم نه با یک پرونده‌ی اخلاقی در نیروی انتظامی و مزاحمت در حد شلاق با تعلیق" بلکه لابد در حد تجاوز در رد صلاحیت پدر می‌خواد

 

باید بنویسم ولی. تجاوز گاهی کردنی نیست آقای دادستان. اعتیاد گاهی عملگی نمی‌آورد جناب قاضی. اما بی‌محبتی و بی‌پدری و بی‌مسئولیتی و بی‌غیرتی، هم عملگی می‌آورد هم تجاوز. حدَّش بزنید، از پدری ساقط کنید مردانی را که نیم‌نگاهی پدری‌کردن بلد نبودند، حتی در حد یک غریبه‌ی عابر

 

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه