حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
  by: حُسنیه

 

از وقتی که دوچرخه‌ی پسرا رو جک زدیم و لاستیکشون رو باد کردیم، حسابی دوس دارن با دوچرخه‌شون تو خیابون برن. این دو شب رو بهمراه مامان می‌ریم پیاده‌روی تا این دو تا هم برای خودشون رکاب بزنن. گاهی که به مامان و کارهاش خیره می‌شم، از شرمندگی آب می‌شم. شرمنده‌ی جوونی‌شم که داره همینطور پامون صرف می‌کنه، شرمنده‌ی وقت و اعصابشم که روی بچه‌ها خرج می‌کنه، خرج که سهله، هم‌پاشون بازی می‌کنه، داستان می‌گه، قرآن یادشون می‌ده. شرمنده‌ی اوقات فراغتشم که به نگهداری از پسرا می‌گذرونه تا از دانشگاه بیام. مث یه بغضی، باد می‌کنم وقتی باهاشم. من شرمنده‌شم، شرمنده‌ی مهربونی‌شم. من نمی‌دونم می‌تونه روز بهتری از زندگی رو هم ببینه یا نه. یا نه، اونم مث من، اینروزها، روزهای خوبشه. به همین قدر هم قانعه.

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه