حُسنیه
Contact me
My Profile
Blog Author(s) حُسنیه
Previous Months Home Archive شهریور ٩٥ شهریور ٩٤ امرداد ٩٤ اردیبهشت ٩٤ بهمن ٩۳ دی ٩۳ آذر ٩۳ شهریور ٩۳ امرداد ٩۳ تیر ٩۳ خرداد ٩۳ اردیبهشت ٩۳ فروردین ٩۳ اسفند ٩٢ بهمن ٩٢ دی ٩٢ آذر ٩٢ آبان ٩٢ مهر ٩٢ شهریور ٩٢ امرداد ٩٢ تیر ٩٢ فروردین ٩٢ اسفند ٩۱ بهمن ٩۱ آذر ٩۱ آبان ٩۱ مهر ٩۱ شهریور ٩۱ امرداد ٩۱ تیر ٩۱ خرداد ٩۱ اردیبهشت ٩۱ اسفند ٩٠ بهمن ٩٠ دی ٩٠ آذر ٩٠ آبان ٩٠ مهر ٩٠ شهریور ٩٠ امرداد ٩٠ تیر ٩٠ خرداد ٩٠ اردیبهشت ٩٠ فروردین ٩٠ اسفند ۸٩ بهمن ۸٩ دی ۸٩ More ...
      یخ ِ نُه ()
باید بریم کوه، کدوم کوه؟ همون کوهی که ... by: حُسنیه

 

وای من چقدر کار دارم اینروزها

باید هم از خدا تشکر کنم و هم از دستان دعاگوی دوستان پاکم که پابه‌پای من استرس داشتند و برای نحسی سی و یک خرداد و صبرم دعا می‌کردن؛ اما ...

خدایا کمکم کن بتونم شکر این اتفاق غیرمنتظره رو به جا بیارم. خدایا کمکم کن ظرفیت این شادی رو داشته باشم. خدایا رسالتم سنگین‌تر شده، بیشتر هوامون‌و داشته باش

وای من چقدر کار دارم اینروزها

امتحانا! محض رضای خدا، زودتر تموم بشین

کوله‌های سه‌نفره‌مون منتظر سفر ن

 

  Comments ()
Recent Posts چادرِ رنگیِ مادر یه لذتهایی رو باید توی 13سالگی تجربه کرد دریا رو بغل زده بودیم ما خیلی باحالیم، خیلی من و دلتنگی به توافق رسیدیم بُقچه پسر کو ندارد نشان از مادر! الکی‌های تلخ اصلا حسین... بازیِ بچه‌ی همسایه